Ogłoszenie o sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁOSIŁ II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  16 lutego 2017 r. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska oraz niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Bagno, obręb ewidencyjny Bagno.

Ponieważ pierwsze przetargi na w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym, a nieruchomości nie znalazły nabywców ceny nieruchomości uległy obniżce.

Pełna treść ogłoszenia poniżej :

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłosił  II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  16 lutego 2017 r. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż:

I. niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

L.p.  nr. działki      powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    48/44                0,2152          WL1W/00043513/7          5.460,00                       546,00

 

2.    48/51                0,1059          WL1W/00043513/7          3.120,00                       312,00

 

3.    48/52                0,0978          WL1W/00043513/7          3.240,00                       324,00  

 

4  .  48/54                0,1681          WL1W/00043513/7          4.980,00                       498,00

Pierwszy przetarg odbył się 26 września 2016 r.

II. niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Bagno, obręb ewidencyjny Bagno:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.    111/7                0,1000          WL1W/00094053/6          9.360,00                       936,00

Pierwszy przetarg odbył się 25 listopada 2016 r.

Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia10 lutego 2017 r. z określeniem numeru geodezyjnego działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych  dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych  aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości.

Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej.

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

Komentarze

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Dodając komentarz pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Informujemy również, iż redakcja portalu promocjewloclawskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu.

» Kalendarz imprez

  • niedziela, 17 Grudzień, 2017
  • sobota, 16 Grudzień, 2017
  • niedziela, 17 Grudzień, 2017
  • niedziela, 31 Grudzień, 2017